Năm học 2018-2019 Ban giám hiệu trường MN Xuân Quang gồm 2 đ/c 

1. Đ/c Ngô Thị Thu Hiền- Phó hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ.

2. Đ/c Hà Thu Huệ - CT CĐ- Phó hiệu trưởng.